Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Lien Klerks Training

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LIEN KLERKS TRAINING
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training, aangeboden en/of verzorgd door Lien Klerks Training. b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere betaling of schriftelijke overeenkomst die een deelnemer recht geeft op deelname aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training.

c. Zowel door aanschaf van een abonnement/“losse” training, alsook door deelname aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden waarin de privacyverklaring is opgenomen. Deze wordt aangereikt voor aanvang van een training via de mail/WhatsApp.

d. Lien Klerks kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden wordt de nieuwe (en geldende) versie verstrekt via de mail/WhatsApp.

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze algemene voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Lien Klerks Training toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Lien Klerks Training en een deelnemer ontstaat door schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen.

b. Voor Lien Klerks Training ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lien Klerks Training. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen Lien Klerks Training en een deelnemer bestaat uit:

(i) een “losse” (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training, die op een afgesproken tijdstip recht geeft op deelname aan één (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training. LET OP: Een “losse” (KIDS) groepsles is alleen mogelijk als proefles. Maximaal 1 proefles per persoon per les. Een “losse” (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training heeft de geldigheid van 1 maand.

(ii) een (indoor/outdoor) personal training abonnement dat in een periode van 6 maanden (16 lessen/credits) recht geeft op deelname aan (indoor/outdoor) personal training.

(iii) een (KIDS) groepsles abonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek op een bepaald tijdstip recht geeft op deelname aan een (KIDS) groepsles.

3. LOSSE TRAININGEN EN ABONNEMENTEN

a. Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Een “losse” training heeft de geldigheid van een maand. Als een “losse” training is verlopen

of verbruikt, kan een deelnemer niet meer deelnemen aan een training, totdat een nieuw(e) en geldig(e) “losse“ personal training of groepsles/personal training abonnement is afgesloten.

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland KAN de geldigheid van een abonnement worden opgeschort na een wachttijd van 2 maanden. Lien Klerks Training heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d. Een (indoor/outdoor) personal training abonnement heeft een geldigheid van 3 maanden (bij afname van 8 lessen/credits) en 6 maanden (bij afname van 16 lessen/credits). Na afloop van een outdoor personal training abonnement wordt het abonnement niet automatisch verlengd.

e. Een (KIDS) groepsles abonnement heeft een geldigheid van een maand, uitzonderingen daargelaten (artikel 3c en/of artikel 6). Deelnemer krijgt wekelijks (op zondag) een credit, die automatisch wordt ingezet op een door u gekozen tijdstip/training, mits anders schriftelijk is afgesproken. Indien nodig kan de deelnemer zelf zijn/haar training afmelden en inhalen op een ander moment. De credit blijft alleen geldig als de deelnemer zich minimaal 6 uur voorafgaande aan de training heeft afgemeld. Afmelden en een inhaal training plannen kan alleen via de LienKlerks.Virtuagym App. Een credit heeft de geldigheid van een maand. Na afloop van het abonnement, wordt het automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. Een deelnemer kan een abonnement op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

4. INSCHRIJFGELD EN BETALING

a. Een deelnemer is GEEN inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een “losse” training, of abonnement.

b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem gebruikt door Lien Klerks Training.

c. Alle diensten genoemd in artikel 2d dienen vooraf de eerste (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training ineens te worden betaald.

d. Lien Klerks Training heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Lien Klerks Training heeft het recht om iemand de toegang tot een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal te weigeren, onder andere als een deelnemer niet betaalt.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN GROEPSLES OF PERSONAL TRAINING

a. (KIDS) GROEPSLESSEN: Bij afmelding (minimaal 6 uur voorafgaande aan een (indoor/outdoor) groepsles), ontvangt de deelnemer zijn/haar credit terug om deze eventueel in te halen op een ander (door u gekozen) tijdstip. Afmelden en een inhaal training plannen gaat altijd en alleen via de LienKlerks.Virtuagym App. Zonder tijdige afmelding vervalt de credit. Credits zijn 1 maand geldig. Inhalen kan alleen binnen deze periode.

b. INDOOR/OUTDOOR PERSONAL TRAINING: Bij afmelding (minimaal 24 uur voorafgaand aan personal training), krijgt de deelnemer zijn/haar credit terug om deze eventueel in te halen op een ander (door u gekozen). Afmelden gaat altijd via de LienKlerks.Virtuagym App. Zonder tijdige afmelding vervalt de credit.

c. Een deelnemer mag zijn of haar groepsles credit(s) bij alle groeplessen inzetten. Echter deelname aan een (KIDS)Boxercise of Boxing Bootcamp training is alleen mogelijkheid indien de deelnemer in het bezit is van (eigen) bokshandschoenen.

d. De groepsles abonnementen lopen 12 maanden per jaar door. In de zomerperiode wordt eventueel een vakantierooster aangeboden waaraan deelgenomen kan worden. Deze lessen kunnen afwijken van het reguliere rooster. Vakantie(s)/vrije dagen worden aangekondigd in de groepsapp van de desbetreffende training en in het rooster in de LienKlerks.Virtuagym app aangepast.

e. Lien Klerks Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en worden altijd tijdig gecommuniceerd met de deelnemer via de LienKlerks.Virtuagym App of Whatsapp.

f. Buitengewone omstandigheden leveren voor Lien Klerks Training altijd overmacht op en ontheffen Lien Klerks Training van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Lien Klerks Training ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. Deelnemers behouden daarmee het recht om hun credit terug te krijgen, zodat deze op een ander tijdstip door de deelnemer kan worden ingezet.

g. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel KAN een outdoor groepsles of outdoor personal worden afgelast. Lien Klerks Training is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden. Deelnemers behouden daarmee het recht om hun credit terug te krijgen, zodat deze op een ander tijdstip door de deelnemer kan worden ingezet.

h. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een (KIDS) groepsles of indoor/outdoor personal training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Lien Klerks Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training geschiedt op eigen risico. Bij Deelnemers onder de 18 zijn de ouders/verzorgers altijd verantwoordelijk.

b. Lien Klerks en trainers zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer.

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Lien Klerks Training, is Lien Klerks Training niet aansprakelijk.

d. Lien Klerks Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

e. Lien Klerks Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training.

f. Lien Klerks Training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training.

g. Lien Klerks Training is niet aansprakelijk voor schade aangebracht door een deelnemer aan een andere deelnemer. Deelname geschiedt uitsluitend op eigen risico.

h. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een (KIDS) groepsles of (indoor/outdoor) personal training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. PRIVACY

a. Lien Klerks Training respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Lien Klerks Training gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Lien Klerks Training deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Privacyverklaring bijgevoegd einde document.

8. KLACHTEN

 

a. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Lien Klerks Training schriftelijk te melden en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Lien Klerks Training beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Lien Klerks Training verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9c van deze algemene voorwaarden.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


a. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Lien Klerks Training.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.

Zowel door aanschaf (betaling) van een abonnement/ “losse” training, alsook door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden waarin de privacyverklaring is opgenomen. Bij aanmelding wordt u gewezen op de algemene voorwaarden en privacyverklaring die u altijd kunt inzien op www.lienklerks.nl.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lien Klerks Training.

 

Privacyverklaring

Privacy is simpel gezegd het recht om met rust gelaten te worden. Onderdeel ervan is de bescherming van persoonsgegevens: er zijn wettelijke regels voor de omgang met informatie over een persoon.
Persoonsgegeven: een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon, dat wil zeggen: direct of indirect herleidbaar tot een individu. Welk soort gegeven het is maakt niet uit. Een paar traditionele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer of een teamfoto. Maar ook gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarover (zoals fysieke inspanning of locatie) zijn persoonsgegevens. De persoon op wie een gegeven betrekking heeft, noem je de ‘betrokkene’.
Lien Klerks Training hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In dit privacy beleid staat beschreven hoe Lien Klerks Training persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Wet AVG stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn;
– Toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
– Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens;

– Beveiligen van de gegevens;
– Op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen gegevens;
– Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Conform de Wet AVG is het Lien Klerks Training toegestaan persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens

Lien Klerks Training verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, rekeningnummer (en bank), rekeninghouder en beeldmateriaal (foto’s).

Doel van verwerking

Het doel waarvoor Lien Klerks Training persoonsgegevens verwerkt, is ten behoeve van de ledenadministratie (via LienKlerks.Virtuagym), betaling training(en) en informatievoorziening. Tevens verwerkt Lien Klerks Training de verstrekte gegevens om:
– Belangrijke mededelingen per email/WhatsApp te versturen.

– Via WhatsApp-groep/LienKlerks.Virtuagym te informeren over last minute nieuws ten behoeve van de lessen.
– Via de LienKlerks.Virtuagym app de mogelijkheid tot aanmelding/afmelding van een training te geven.

– Beeldmateriaal te gebruiken voor promotie op sociale media.

Verstrekking en delen van persoonsgegevens

Lien Klerks Training verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden wel verstrekt of gedeeld:
– Via sociale media worden foto’s gedeeld.

– Via WhatsApp-groepen worden telefoonnummers en namen gedeeld van leden uit de betreffende groep.

Overige persoonsgegevens worden alleen gedeeld met Lien Klerks Training trainer(s).

Bewaren van persoonsgegevens

Alle documenten van de leden worden fysiek (in een map) bewaard, alsook digitaal op een externe harde schijf en mailserver. De locatie van map en externe harde schijf is geborgd bij Lien Klerks Training, in Vendelstraat 20 in Helvoirt.

Mutaties van persoonsgegevens

In geval van noodzakelijke of gewenste mutaties van persoonsgegevens kunnen deze per mail (lien@lienklerks.nl) kenbaar worden gemaakt.

Inzage en wijzigingsrecht

Leden hebben het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een lid van dit recht gebruik wil maken of indien er nog vragen zijn over het privacy beleid van Lien Klerks Training, kan hij/zij een mail sturen naar lien@lienklerks.nl.

Akkoord

Zowel door aanschaf (betaling) van een abonnement/ “losse” training, alsook door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden waarin de privacyverklaring is opgenomen. Bij aanmelding wordt u gewezen op de algemene voorwaarden en privacyverklaring die u altijd kunt inzien op www.lienklerks.nl.

Lien Klerks Training en Voeding| Achterstraat 59, 5268 EB Helvoirt KvK: 69058709 | BTW: NL002401756B40

Door gebruik te blijven maken van de website, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. De standaard cookie settings op deze website zijn geconfigureerd op "cookies toestaan" voor de beste browsing ervaring te geven. Als je gebruik wil blijven maken van de website zonder deze instellingen aan te passen klik dan op 'Accepteren' dan ga je hiermee akkoord.

Sluiten